Banner i shkëmbimit të petullave

ANKH TV TERMS

1. Kushtet

Duke hyrë në faqen e internetit në https://ankh.tv, ju jeni duke rënë dakord të jeni të detyruar nga këto kushte të shërbimit, të gjitha ligjet dhe rregulloret në fuqi, dhe bien dakord që ju jeni përgjegjës për pajtueshmërinë me çdo ligje të zbatueshme lokale. Nëse nuk jeni dakord me ndonjë prej këtyre kushteve, ju ndalohet të përdorni ose të përdorni këtë faqe. Materialet që përmbahen në këtë faqe në internet mbrohen nga e drejta e autorit dhe ligji i markave tregtare.

1a Publikimi i materialit pornografik nuk lejohet në komunitetin tonë. Si dhe skena apo foto nudo për qëllime thjesht seksuale. Nën ndëshkimin e heqjes së materialit dhe bllokimin e pakthyeshëm të llogarisë së lidhur në rastet e përsëritjes.

1b Llogaritë e lidhura me çdo aktivitet të paligjshëm i nënshtrohen heqjes së menjëhershme dhe të dhënat do t'u lihen zyrtarëve të zbatimit të ligjit të vendit të përdoruesit për veprimet e duhura.

1c Përdoruesve me një histori të gjuhës ofenduese ose shpifëse kundër përdoruesve të tjerë gjithashtu mund t'u ndalohen llogaritë pa njoftim paraprak.

1d Përdoruesit nuk mund të ngarkojnë ose përdorin përmbajtje të palëve të treta (të tilla si foto, tekste, video, audiot, ndër të tjera), përveç me autorizimin e shprehur të pronarit, nën dënimin e heqjes së përmbajtjes pa njoftim paraprak dhe fshirjen e llogarisë së lidhur . Shtë e lejuar të ndajë përmbajtje nga rrjetet e tjera, për sa kohë që është në përputhje me kushtet e rrjetit origjinal dhe nuk shkel asnjë nga pikat e tjera të këtij termi.

1e Përdoruesve me një histori të aktiviteteve SPAM gjithashtu mund t'u ndalohen llogaritë pa njoftim paraprak.

2. Përdorni Licencën

 1. Jep lejen për të shkarkuar përkohësisht një kopje të materialeve (informacion ose softuer) ANKH TV's për faqen personale, jo-komerciale kalimtare vetëm shikimin. Ky është dhënia e licencës, jo transferimi i titullit, dhe sipas kësaj licence ju nuk mund të:
  1. modifikojë ose kopje të materialeve;
  2. përdorimin e materialeve për ndonjë qëllim komercial, ose për ndonjë shfaqje publike (komerciale apo jo komerciale);
  3. përpiqen të dekompilojnë ose të ndryshojnë inxhinierimin e ndonjë softueri të përfshirë ANKH TVfaqen e internetit;
  4. hequr të drejtat e autorit apo shpjegimet e tjera të pronarit nga materialet ose
  5. transferimin e materialeve te një person tjetër ose "pasqyrimin" e materialeve në ndonjë server tjetër.

Kjo licencë do të përfundojë automatikisht nëse shkelni ndonjë nga këto kufizime dhe mund të përfundoni me ANKH TV ne cdo kohe. Pas përfundimit të shikimit të këtyre materialeve ose me përfundimin e kësaj licence, duhet të shkatërroni çdo material të shkarkuar në zotërim, qoftë në format elektronik ose të shtypur.

3. mohim

 1. Materialet në ANKH TV's website janë dhënë në një' siç është 'bazë. ANKH TV nuk jep garanci, të shprehura ose të nënkuptuara, dhe me këtë heq dorë dhe mohon të gjitha garancitë e tjera, duke përfshirë, pa kufizime, garanci ose kushte të tregtueshmërisë, përshtatshmërisë për një qëllim të caktuar ose mos-shkelje të pronësisë intelektuale ose shkelje tjetër të të drejtave.
 2. Më tej, ANKH TV nuk garanton ose nuk bën ndonjë përfaqësim në lidhje me saktësinë, rezultatet e mundshme ose besueshmërinë e përdorimit të materialeve në faqen e saj të internetit ose që lidhen me ndonjë material tjetër ose në ndonjë faqe të lidhur me këtë faqe.

4. kufizimet

Në asnjë rast ANKH TV ose furnizuesit e tij të jenë përgjegjës për çdo dëmtim (duke përfshirë, pa kufizim, dëmtimet për humbjen e të dhënave ose fitimit ose për shkak të ndërprerjes së biznesit) që rrjedhin nga përdorimi ose paaftësia për të përdorur materialet në ANKH TV's website, edhe nëse ANKH TV ose ANKH TV Përfaqësuesi i autorizuar është njoftuar me gojë ose me shkrim për mundësinë e dëmtimit të tillë. Për shkak se disa juridiksione nuk lejojnë kufizime mbi garancive të nënkuptuara, ose kufizimet e përgjegjësisë për dëmet apo rastësishëm, këto kufizime nuk mund të aplikohen për ju.

5. Saktësia e materialeve

Materialet që shfaqeshin në ANKH TVFaqja e internetit mund të përfshijë gabime teknike, tipografike ose fotografike. ANKH TV nuk garanton që ndonjë prej materialeve në faqen e saj të internetit të jetë i saktë, i plotë ose aktual. ANKH TV mund të bëjë ndryshime në materialet e përmbajtura në faqen e saj në çdo kohë pa paralajmërim. megjithatë ANKH TV nuk bën asnjë angazhim për të rinovuar materialet.

6. Links

ANKH TV nuk ka shqyrtuar të gjitha faqet e lidhura me faqen e saj dhe nuk është përgjegjës për përmbajtjen e ndonjë faqe të tillë të lidhur. Përfshirja e çdo lidhjeje nuk nënkupton miratimin nga ANKH TV e faqes. Përdorimi i çdo faqe të tillë të lidhur është në rrezikun e vetë përdoruesit.

7. modifikim

ANKH TV mund të rishikojnë këto kushte shërbimi për faqen e saj të internetit në çdo kohë pa paralajmërim. Duke përdorur këtë faqe ju jeni duke rënë dakord të jeni të detyruar nga versioni i tanishëm aktual i këtyre kushteve të shërbimit.

DutchEnglishFrenchGermanJapanesePortugueseRussianSpanish